Sakramenty święte

Małżeństwo

Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzkiego. Jest niezbędnym fundamentem rodziny. W odniesieniu do ludzi ochrzczonych związek małżeński ma charakter sakramentu.

 

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu z kompletem dokumentów. Jeżeli ślub ma odbyć się w innej Parafii niż ich rodzinna (zamieszkania), potrzebna jest na to pisemna zgoda proboszcza Parafii jednego z kandydatów.

 

Kancelaria dla narzeczonych jest dostępna w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Informujemy, że na osobne spotkanie w celu spisania protokołu przedślubnego umawiamy się osobiście lub telefonicznie.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA TZW. KONKORDATOWEGO:
  • aktualne (tj. nie starsze niż 6 miesięcy) świadectwo Chrztu św., zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i stanie wolnym kandydatów.
  • dowody osobiste (w przypadku obcokrajowca: paszport).
  • świadectwo katechezy na poziomie szkoły ponadpodstawowej (w przypadku ich braku, konieczne jest potwierdzenie ukończenia tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego).
  • trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC, są ważne 6 miesięcy od daty wydania)
INNE DOKUMENTY POTRZEBNE W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH:
  • akt zgonu współmałżonka (gdy jedna ze stron jest wdową lub wdowcem)
  • pisemna zgoda na ślub wydana przez sąd cywilny oraz przez rodziców (gdy jedno z narzeczonych lub obydwoje narzeczeni są nieletni)
  • dokument „Litterae Dimissoriae” (gdy obydwoje narzeczeni są obcokrajowcami) – z Kurii Diecezjalnej
  • postanowienie sądu cywilnego o rozwiązaniu poprzedniego związku cywilnego (gdy jedna ze stron wcześniej zawarła małżeństwo cywilne z inną osobą)
NAUKI PRZEDŚLUBNE:

Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezach przedślubnych. Zgodnie z decyzją ks. bpa Jana Kopca, od dnia 01.03.2014 r. obowiązuje forma nauk przedślubnych obejmująca cztery nauki ogólne i trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (zaleca się 6 miesięcy z uwagi na ilość chętnych i brak wolnych terminów) narzeczeni proszeni są o rozpoczęcie nauk ogólnych. Uwaga: w naszej Parafii nie ma nauk ogólnych.

Informacje o miejscach i terminach nauk ogólnych oraz o innych poradniach życia rodzinnego dostępne są na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej: www.dorodzin.pl

Dodatkowe informacje na temat nauk przedmałżeńskich można znaleźć tutaj: http://centrumedukacyjnejp2.pl/nauki-przedmalzenskie/

 

TUŻ PRZED ŚLUBEM

Na tydzień lub dwa tygodnie przed planowanym ślubem narzeczeni spotykają się z kapłanem w kancelarii parafialnej, aby omówić szczegóły dotyczące ceremonii ślubnej i uzupełnić wymaganą dokumentację. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie.


Sakrament Pokuty - Spowiedź

Spowiedź

 

Przed kazdą Mszą św. mozna skorzystać ze Spowiedzi. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim i wcześniejszym przygotowaniu - rachunek sumienia, zal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i dopiero później wyznanie grzechów w konfesjonale. Pokuta zadana na Spowiedzi to nie kara za grzechy, ale podpowiedź jak zadośćuczynić Bogu za popełnione grzechy. Zadośćuczynienie bliźniemu to naprawienie i wynagrodzenie wyrządzonych krzywd. Dobrze by było uczynić to jeszcze przed Spowiedzią.

Sakrament namaszczenia chorych

Namaszczenie Chorych

 

To sakrament przynoszący ukojenie dla naszych chorych i osób w podeszłym wieku. Udziela sie go na prośbę chorego lub rodziny

Bierzmowanie

Młodzież przygotowuje się do Bierzmowania przez udział we Mszach dla Młodzieży i spotkaniach po Mszy św. (wg.ogłoszeń bieżących)

 


Chrzest św.

Przygotowanie do Chrztu świętego

 

Znaczenie chrztu św.

 

Pan Jezus ustanowił ten sakrament i nakazał go sprawować w swoim Kościele: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Czyni człowieka dzieckiem Bożym i włącza do wspólnoty Kościoła Chrystusowego.

 

Chrzest dzieci dokonywany jest od pierwszych wieków na podstawie wyznawanej wia­ry Kościoła, rodziców naturalnych i chrzestnych dziecka.

 

Czas i miejsce chrztu

 

Chrzest winien nastąpić w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka. Chrztu udziela się w parafii zamieszkania rodziców.

 

Obowiązki rodziców.

 

Podstawowym obowiązkiem rodziców jest miłość do dziecka dająca życie ziemskie i nadprzyrodzone. Prosząc o chrzest dla dziecka zobowiązują się do mocnego życia wiarą i do religijnego wychowania dziecka. Są za to odpowiedzialni przed Bogiem i Kościołem aż do usamodzielnienia się dziecka (nie ma tu granicy wieku np. 18 lat). Do chrztu przychodzą w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu).

 

Rodzice chrzestni.

 

Rodzice chrzestni są wybieram po to, aby wspomagać rodziców naturalnych w wy­chowaniu dziecka. Wybierając ich dopuszczamy zarazem do kształtowania dziecka w życiu wiarą. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 

- ukończony 16 rok życia

- po bierzmowaniu

- żyjące religijnie

- są w stanie łaski uświęcającej

- rodzice chrzestni spoza naszej Parafii przynoszą od swego proboszcza zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi

- byli na nauce przedchrzcielnej

 

Zgłoszenie dziecka do chrztu.

 

Dokonują tego rodzice przedstawiając akt urodzenia dziecka, dane swoje i rodziców chrzestnych(wiek, adres zamieszkania)


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi, siedziba: Ziemięcice, Mikulczycka 16.