Sakramenty święte

Małżeństwo

 Dokumenty:

        a) Dowód osobisty

        b)Świadectwo chrztu (nie starsze niż pół roku)

        c)Świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej.


Sakrament Pokuty - Spowiedź

Spowiedź

 

Przed kazdą Mszą św. mozna skorzystać ze Spowiedzi. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim i wcześniejszym przygotowaniu - rachunek sumienia, zal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i dopiero później wyznanie grzechów w konfesjonale. Pokuta zadana na Spowiedzi to nie kara za grzechy, ale podpowiedź jak zadośćuczynić Bogu za popełnione grzechy. Zadośćuczynienie bliźniemu to naprawienie i wynagrodzenie wyrządzonych krzywd. Dobrze by było uczynić to jeszcze przed Spowiedzią.

Sakrament namaszczenia chorych

Namaszczenie Chorych

 

To sakrament przynoszący ukojenie dla naszych chorych i osób w podeszłym wieku. Udziela sie go na prośbę chorego lub rodziny

Bierzmowanie

Młodzież przygotowuje się do Bierzmowania przez udział we Mszach dla Młodzieży i spotkaniach po Mszy św. (wg.ogłoszeń bieżących)

 


Chrzest św.

Przygotowanie do Chrztu świętego

 

Znaczenie chrztu św.

 

Pan Jezus ustanowił ten sakrament i nakazał go sprawować w swoim Kościele: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Czyni człowieka dzieckiem Bożym i włącza do wspólnoty Kościoła Chrystusowego.

 

Chrzest dzieci dokonywany jest od pierwszych wieków na podstawie wyznawanej wia­ry Kościoła, rodziców naturalnych i chrzestnych dziecka.

 

Czas i miejsce chrztu

 

Chrzest winien nastąpić w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka. Chrztu udziela się w parafii zamieszkania rodziców.

 

Obowiązki rodziców.

 

Podstawowym obowiązkiem rodziców jest miłość do dziecka dająca życie ziemskie i nadprzyrodzone. Prosząc o chrzest dla dziecka zobowiązują się do mocnego życia wiarą i do religijnego wychowania dziecka. Są za to odpowiedzialni przed Bogiem i Kościołem aż do usamodzielnienia się dziecka (nie ma tu granicy wieku np. 18 lat). Do chrztu przychodzą w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu).

 

Rodzice chrzestni.

 

Rodzice chrzestni są wybieram po to, aby wspomagać rodziców naturalnych w wy­chowaniu dziecka. Wybierając ich dopuszczamy zarazem do kształtowania dziecka w życiu wiarą. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 

- ukończony 16 rok życia

- po bierzmowaniu

- żyjące religijnie

- są w stanie łaski uświęcającej

- rodzice chrzestni spoza naszej Parafii przynoszą od swego proboszcza zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi

- byli na nauce przedchrzcielnej

 

Zgłoszenie dziecka do chrztu.

 

Dokonują tego rodzice przedstawiając akt urodzenia dziecka, dane swoje i rodziców chrzestnych(wiek, adres zamieszkania)


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi, siedziba: Ziemięcice, Mikulczycka 16.